Executive Board Members

Nabin Narayan Munankarmi
President

 Bhaktapur
 9841585197
 nabin2045@gmail.com

:

Kushal Shrestha
Vice President

 Dhulikhel-7, Kavrepalanchowk
 9841048246
 ksl.stha@gmail.com

:

Samikshya Kandel
Secretary

 Kathmandu
 9860204183
 Samikshyakandel722@gmail.com

:

Dinesh Giri
Joint Secretary

 Tikathali, Lalitpur
 9818121009
 dgiri1773@gmail.com

:

Nabin Bogati
Treasurer

 Kalanki-14, ktm
 +9779849917873
 nabin.bogati20@gmail.com

:

Shrimita Shrestha
Member

 Banepa 2, Kavre
 9843044764
 shrimitashrestha@gmail.com

:

Mahesh Lamsal
Member

 Kirtipur, Kathmandu
 9849051176
 lamsalmahas@gmail.com

:

Bishal Dev Sharma
Member

 Bhaktapur
 9849178890
 bishal.dev.bds@gmail.com

:

Kunal Mishra
Member

 Ganjbhawanipur-2,Bara
 9851205635
 kunaledu.mishra@gmail.com

: